Ընդունելություն

Դպրոցի ընդունելության համար պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը

1 Ծնողի դիմումը
2 Ծնողի անձնագրի պատճենը
3 Երեխայի ծննդյան վկայականի պատճենը
4 Տեղեկանք հաշվառման մասին /անձնագրային բաժին/
Երկու լուսանկար /3X4 չափի /
Երեխայի բժշկական քարտը

Նախակրթարանի ընդունելության համար պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը

1 Ծնողի դիմումը
2 Ծնողի անձնագրի պատճենը
3 Երեխայի ծննդյան վկայականի պատճենը
4 Տեղեկանք հաշվառման մասին /անձնագրային բաժին/
5 Երկու լուսանկար /3X4 չափի /
6 Երեխայի բժշկական քարտը

Ներառականի ընդունելության համար պահանջվում են հետևյալ փաստաթղթերը

1 Երեխայի բժշկական ամբուլատոր քարտից քաղվածք գործադիր տնօրենի կնիքով
2 Երեխայի ծննդյան վկայականի պատճենը
3 Ծնողի անձնագրի պատճենը
4 Անձնական գործի պատճենը
5 Դիտարկման քարտը
6 Գնահատման կենտրոնից տրված եզրակացությունը /վերագնահատման դեպքում/